Shopee全球刊登提示:Global item not found

错误提示:

      Global item not found.
芒果店长

 

 
解决方案:
全球店铺后台删除该产品导致的。将发布失败里面的产品复制到全球草稿箱发布失败的删除,重新保存发布即可。
 
芒果店长
 
 
 
关键词:shopee 刊登 失败
有帮助(0)
没帮助
芒果店长微信公众号
关注“芒果店长ERP”,让跨境电商更容易。
更新时间:2022-08-26T13:52:05.962